O KLUBU

Poslední úpravy: 04 June 2017 10:22:53


Klub fotografů přírody při ČMMJ

Lešanská 1176/2a

141 00 Praha 4Výbor KFP

předseda: Michal Hrnčíř fotoprirody(zavinac)centrum.cz
místopředseda: Jan Kusolič
pokladník:
člen rady: Ing. Stanislav Vorálek selma.jihlava(zavinac)tiscali.cz
člen rady: Ing. Milan Slavinger milan.slavinger(zavinac)seznam.cz
člen rady: Ing. Karel Ženíšek zek.k.novy(zavinac)email.cz

Publikační rada

předseda: Michal Hrnčíř  
člen: Ing. Karel Ženíšek  
člen: František Říha  

 


Historie klubu

Klub fotografů přírody byl založen v roce 1990 pod patronací Českého mysliveckého svazu.
Jeho předsedou, prezidentem, se stal autor několika poutavých knih o přírodě Jan Rys.
Fotografové přírody navázali na tradice svých slavných předchůdců u nás: J. V. Staňka a jeho následovníků, F. Vopata, E. Tylíka, J. Segeta, J. Holečka, S. Štochla.
V roce 1991, byl Klub fotografů přírody ve Francii přijat do mezinárodní organizace sdružující fotografy zaměřené na "lov beze zbraně" ve volné přírodě - International Federation of Wildlife Photography (IFWP).

více o historii KFP

KRONIKA KFP


Organizační řád Klubu fotografů přírody při ČMMJ

I. Název a sídlo

 • Název klubu: Klub fotografů přírody při ČMMJ (dále jen „Klub“).
 • Sídlo: Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
 • Klub je zřízen ve smyslu § 9 § 102 Stanov ČMMJ (dále jen Stanovy)
 • Klub registruje Sekretariát Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.
 • Klub je organizační složkou Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. ( dále jen ČMMJ )
 • Klub má působnost na území ČR

II. Poslání Klubu
Hlavním posláním Klubu je zejména:

 • Sdružovat vyspělé fotografy živé přírody, mysliveckých tradic, činností a aktivit ve volné přírodě.
 • Zvyšovat společenskou a uměleckou úroveň fotografie přírody prostřednictvím vlastní činnosti a tvorby členů Klubu. Propagace a popularizace fotografie přírody a zvířat.
 • Propagace přírody, její ochrany, životního prostředí a myslivosti.
 • Vytváření podmínek pro odbornou a vzdělávací činnost členů.
 • Vytváření podmínek pro realizaci soutěží.
 • Pořádání přehlídek autorských děl zejména při akcích ČMMJ a akcích pod záštitou ČMMJ.
 • Spolupráce při propagaci s organizačními jednotkami, složkami a kluby ČMMJ, ostatními celostátními mysliveckými organizacemi, mysliveckými sdruženími při jejich popularizaci.

III. Hospodaření klubu

 • Klub hospodaří podle schváleného rozpočtu ČMMJ.

IV. Členství v klubu

 • Členem Klubu se mohou stát vyspělí autoři, kteří se zabývají některou z činností uvedenou v poslání klubu:
  • a) občané ČR starší 15 let,
  • b) občané členských států Evropské unie, kteří mají zájem o činnost v Klubu fotografů,
  • c) občany jiných států s povolením k trvalému pobytu, pokud mají zájem o činnost v Klubu.
 • Členství se rozlišuje na řádné, přidružené a čestné.
 • O přijetí nového člena Klubu rozhoduje Členská schůze KFP veřejným hlasováním. Hlasování o přijetí nového člena může být provedeno případně i na některém z klubových setkání, v takovém případě je však potřeba seznámit se záměrem hlasovat o přijetí nového člena členskou základnu v pozvánce na setkání nebo zveřejněním informace prostřednictvím klubových stránek.
 • Podmínky přijetí:
  • podání písemné přihlášky (krátký životopis, používané fotografické vybavení, fotografické zaměření, publikační činnost apod.; přihláška ke stáhnutí na www.klubfotografu.cz), zaslanou společně s vlastní podobenkou (velikost 240 x 240 pixelů, jedna strana může být i menší) ve formě prihlaska_jmeno_prijmeni.docna e-mail: info@klubfotografu.cz,
  • předložení portfolia složeného z minimálně 10 ks fotografií. Portfolio by mělo obsahovat ucelenou kolekci snímků, ze které bude zřejmé fotografické zaměření autora. Snímky musí být pořízené ve volné přírodě bez zřejmé manipulace s obrazem a dodržení etiky "fotolovu". Fotografie mohou být prezentovány v tištěné podobě (rozměr fotografií 30 x 45 (40) cm) nebo pomocí videoprezentace(promítače, velkoplošné projektory apod.) v rozlišení, které umožňuje posoudit kvalitu předložených fotografií.
  • zaplacení členského příspěvku,
  • přijetí člena Členskou schůzí ( jednání členské schůze, klubové setkání ), pro přijetí musí být nadpoloviční většina přítomných členů Klubu,
  • přijetím za člena se rozumí zapsání uchazeče do seznamu členů Klubu a jeho zapsání do centrální evidence členů ČMMJ. Zápis a výmaz v centrální evidenci ČMMJ provádí osoba pověřená jednatelem hlavního spolku ČMMJ (§12 odst. 1 Stanov).
 • O přijetí čestného člena rozhoduje členská schůze. S přijetím čestného člena musí při veřejném hlasování souhlasit nadpoloviční většina všech členů.
 • O zařazení člena Klubu mezi "přidružené členy" rozhoduje členská schůze. Se schválením převodu z řádného členství do přidruženého musí souhlasit nadpoloviční většina přítomných členů.
 • Členství zaniká (§18 Stanov):
  • vystoupením na základě písemného prohlášení,
  • vyloučením (§ 24 Stanov),
  • neuhrazením členského příspěvku do posledního dne druhého měsíce roku,
  • v případě občanů jiných států s povolením k trvalému pobytu, zánikem platnosti povolení k trvalému pobytu,
  • smrtí,
  • z dalších důvodů uvedených ve Stanovách nebo zákoně.
 • Osoba, jejíž členství zaniklo, nemá právo na vrácení klubového příspěvku, ani na jiné majetkové vypořádání (§ 19 Stanov).
 • Zánik členství vystoupením z Klubu
  • Vystoupit z Klubu může člen na základě písemného prohlášení na adresu sídla ČMMJ nebo KFP.
  • Členství v Klubu zaniká k datu uvedenému v písemném oznámení.
  • Oznámení o vystoupení KFP neschvaluje, ale pouze bere na vědomí.
  • Rada KFP je v souvislosti s vedením klubových stránek povinna provést do 30 dnů od oznámení o vystoupení výmaz všech dat, týkajících se vystoupivšího člena (vč. fotografií ve FOTOBANCE). Pověřená osoba (§ 12, odst. 1 Stanov) provede výmaz v centrální evidenci ČMMJ.
  • O změně členské základny je Rada KFP povinna informovat ostatní členy na klubových stránkách.

 • Zánik členství vyloučením
  • Rada KFP může navrhnout kontrolnímu orgánu hlavního spolku (§ 23 Stanov)vyloučení člena Klubu v případě, že:
  • A. závažně porušuje povinnosti vyplývající z jeho členství. Za závažné porušení povinností vyplývajících z členství se pro účely KFP považuje:
   • hrubé porušení Stanov, Organizační řádu Klubu a etického kodexu Klubu,
   • neplnění nápravných opatření uložených členovi Členskou schůzí,
   • jednání v rozporu s dobrými mravy a poškození zájmů, poslání a jména Klubu.
  • B. Soustavně porušuje povinnosti vyplývající z členství. Za soustavné porušování povinností vyplývajících z členství se pro účely KFP považuje:
   • opakované porušování povinností, zakotvených v čl. V. oddíl A)odst. 2 písm. g), čl. V. oddíl B) odst. 2 písm. e) a § 21 odst. 2 písm. f) Stanov
   • opětovné vyvolávání sporů v členské základně šířením lží a polopravd za účelem poškození jednotlivých členů a jména Klubu, opakovaná činnost směřující k destabilizaci Klubu.
  • Rada KFP rozhoduje o podání návrhu na vyloučení člena při svém zasedání hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí o podání návrhu na vyloučení člena z Klubu je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů Rady KFP, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pro případ urgentního řešení je možno provést hlasování o podání návrhu na vyloučení člena elektronicky, v tomto případě se hlasování musí zúčastnit všichni členové Rady KFP.
  • O vyloučení člena na návrh Rady KFP rozhoduje kontrolní orgán hlavního spolku (§ 23 Stanov), tj. Dozorčí rada.

 • Zánik členství neuhrazením členského příspěvku
  • Člen Klubu je povinen uhradit členský příspěvek do 31.12. kalendářního roku.
  • Nesplní-li člen Klubu povinnost uloženou mu v bodu 11.1 a nechce-li aby zaniklojeho členství v Klubu, je povinen uhradit členský příspěvek navýšený o 200,- Kč, a to nejpozději do konce druhého měsíce téhož kalendářního roku. Pokud ani v tomto termínu nebude příspěvek navýšený o 200,- Kč uhrazen, členství v Klubu zaniká.

V. Práva a povinnosti členů

  A) ŘÁDNÝ ČLEN
 • Řádný člen má právo:
  • zúčastnit se jednání členské schůze a rozhodovat (hlasovat) o činnosti Klubu,zúčastnit se jednání členské schůze,
  • volit a být voleni do orgánů Klubu,
  • účastnit se akcí Klubu a akcí ČMMJ,
  • získávat informace o činnosti Klubu,
  • předkládat návrhy do plánu činnosti KFP, na úpravy organizačního řádu, etického kodexu a dalších interních předpisů,
  • využívat členské webové stránky a Fotobanku KFP,
  • účastnit se národních i mezinárodních fotosoutěží, kongresů a akcí (Zlatý jelen Slávy Štochla, soutěže a kongresy IFWP apod.),účastnit se akcí Klubu a akcí ČMMJ,
  • požádat členskou schůzi o převedení do kategorie přidružených členů,
  • organizovat pod hlavičkou KFP workshopy, výjezdní zasedání, klubová setkání,
  • organizovat pod hlavičkou KFP výstavy, soutěže, semináře,
 • Řádný člen je povinnen:
  • dodržovat předpisy Klubu, ČMMJ a etický kodex KFP,
  • účastnit se členské schůze, případně se řádně omluvit,
  • uhradit roční členský příspěvek nejpozději do konce druhého měsíce roku,
  • zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a poslání Klubu,
  • pravidelně aktualizovat své osobní údaje (zejména změna bydliště, emailu, telefonu),
  • podílet se na činnosti Klubu (fotografické soutěže KFP,prezentace prostřednictvím Fotobanky KFP, výstavy a prezentace Klubu před veřejností apod.),
  • zachovávat vůči ostatním členům Klubu ohleduplnost a slušné jednání.
  B) PŘIDRUŽENÝ ČLEN
 • Přidružený člen je povinnen:
  • zúčastnit se jednání členské schůze, na schůzi mají pouze hlas poradní,
  • účastnit se akcí Klubu a ČMMJ,
  • získávat informace o činnosti Klubu,
  • využívat členské webové stránky,
  • organizovat pod hlavičkou KFP workshopy, výjezdní zasedání, klubová setkání,
  • organizovat pod hlavičkou KFP výstavy, soutěže, semináře,
  • požádat členskou schůzi o převedení z přidružených členů do členů řádných.
  C) ČESTNÝ ČLEN
 • Čestný člen má právo:
  • zúčastnit se jednání členské schůze, na schůzi mají pouze hlas poradní,
  • účastnit se akcí Klubu a ČMMJ,
  • získávat informace o činnosti Klubu,
  • předkládat návrhy do plánu činnosti KFP, na úpravy organizačního řádu, etického kodexu a dalších interních předpisů,
  • využívat členské webové stránky a fotobanku KFP,
  • účastnit se národních i mezinárodních fotosoutěží, kongresů a akcí (Zlatý jelen Slávy Štochla, soutěže a kongresy IFWP apod.),
  • organizovat pod hlavičkou KFP workshopy, výjezdní zasedání, klubová setkání,
  • organizovat pod hlavičkou KFP výstavy, soutěže, semináře.
 • Čestný člen je povinnen:
  • dodržovat předpisy Klubu, ČMMJ a etický kodex KFP,
  • zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a poslání Klubu,
  • pravidelně aktualizovat své osobní údaje (zejména změna bydliště, emailu, telefonu),

VI. Opatření při porušení povinností

 • Členovi, který poruší své povinnosti vyplývající z členství v Klubu, lze uložit tato opatření:
  • písemné napomenutí,
  • vyloučení z Klubu,
 • O uložení opatření dle bodu 1. rozhoduje kontrolní orgán hlavního spolku (§ 23, odst. 2, písm. c)Stanov), kterým je Dozorčí rada Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. ( § 87, odst. 1 Stanov).

VII. Členské příspěvky

 • O výši členského příspěvku rozhoduje na svém jednání členská schůze.
 • Čestní členové jsou od placení členských příspěvků osvobozeni.
 • Ve výjimečných a odůvodněných případech může Členská schůze od placení členského příspěvku řádného člena osvobodit. Osvobození od poplatku Členská schůze schvaluje hlasováním.

VIII. Orgány klubu

 • Orgány Klubu jsou:
  • Členská schůze,
  • Rada KFP,
  • Publikační rada (dále jen PR).
 • Členem Rady KFP a PR se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která je členem Klubu.
 • Osoba, která je volena do Rady KFP nebo do PR, musí s tím souhlasit.
 • Člen Rady KFP může být současně i členem PR, členství v obou orgánech není považováno za střet zájmů.
 • Zánik členství v Radě KFP a v PR:
  • Uplynutím funkčního období,
  • Odstoupením,
  • Odvoláním,
  • Vyloučením z výkonu funkce v Radě KFP nebo PR,
  • Zánikem členství v Klubu,
  • Z dalších důvodů vyplývajících ze Stanov, Organizačního řádu Klubu nebo zákonů.
 • Přestal-li člen Rady KFP nebo PR po svém zvolení do funkce splňovat podmínky pro své zvolení do funkce, jeho funkce zaniká.

IX. Členská schůze klubu

 • Členská schůze klubu je nejvyšším orgánem Klubu a do její působnosti patří:
  • volit a odvolávat pětičlennou Radu KFP a tříčlennou Publikační radu,
  • schvalovat Organizační řad Klubu a jeho změny,
  • přijímat a hodnotit programové zaměření činnosti a roční plány Klubu,
  • projednávat a schvalovat výsledek hospodaření a rozpočet Klubu,
  • schvalovat přijetí řádných členů ( řádní členové mohou být výjimečně přijímáni i na klubových setkáních, v tomto případě platí podmínka dle čl. IV bod 3 Organizačního řádu),
  • schvalovat přijetí čestných členů,
  • schvalovat žádosti o převedení členů z kategorie řádných členů do členů přidružených a zpět,
  • na návrh Rady KFP rozhodovat o výši členského příspěvku,
  • rozhodovat o osvobození řádného člena Klubu odplacení členských příspěvků,
  • schvalovat vnitroklubové směrnice,
  • pokud není v Organizačním řádu stanoveno jinak, rozhodovat o delegátech a zástupcích na národních a mezinárodních sněmech, schůzích, kongresech či jiných obdobných akcích, na kterých je požadována účast zástupce Klubu (IFWP apod.),
  • ukládat nápravná opatření a podávat Radě KFP podněty pro podání návrhů na vyloučení členů.rozhodovat o osvobození řádného člena Klubu odplacení členských příspěvků.
 • Členská schůze se koná nejméně jedenkrát za kalendářní rok, zpravidla nejpozději do konce února příslušného roku. Svolává ji předseda nebo místopředseda formou pozvánky (písemnou nebo elektronickou) doručenou nejpozději 21 dnů před termínem konání schůze. Pozvánka musí obsahovat:
  • datum a místo konání členské schůze,
  • program jednání členské schůze,
  • přílohy, tj. dokumenty, jejichž obsah bude na členské schůzi projednáván a schvalován (zpráva o činnosti, změny Organizačního řádu, atd.).
 • Členskou schůzi musí předseda Klubu svolat do 1 měsíce, požádá-li o to alespoň 20% řádných členů, a to písemně nebo elektronicky s uvedením důvodů a navržením programu.
 • Členská schůze je usnášení schopná při účasti nejméně poloviny řádných členů. Pokud ve stanovené době zahájení není schůze usnášení schopná, opakuje se zahájení po čtvrt hodině, kdy je schůze usnášení schopná při účasti nejméně 20% řádných členů.
 • Pokud není v Organizačním řádu stanoveno jinak, rozhoduje se na členské schůzi hlasováním prostou většinou hlasů všech přítomných řádných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • Zastoupení na členské schůzi není možné.
 • Členská schůze může vyvolat hlasování i elektronicky k důležitým nebo zásadním aktuálním otázkám v klubu, pokud o to písemně požádá alespoň 20% všech řádných členů předsedu klubu. Předseda zformuluje otázku a možné varianty odpovědi (např. Pro, Proti, Zdržel se, event. možnost rozepsat vlastní návrh) a rozešle elektronicky na registrované e-mailové kontakty členu. V dané lhůtě (např. 7 dnů, či prodloužené 10 dnů) shromažďuje odpovědi členů a po uplynutí lhůty hlasování vyhodnotí. Při hlasovaní se rozhoduje nadpoloviční většinou ze všech zaslaných hlasů, při rovnosti hlasu rozhoduje hlas předsedy. Hlasování není závazné, pokud se ho nezúčastní dostatečný počet řádných členů tzn. alespoň více než 1/2 řádných členů.

X. Rada KFP

 • Rada KFP je výkonným orgánem Klubu a řídí jeho činnost. Je pětičlenná a její funkční období je 3roky.Tento Organizační řád byl projednán a schválen členskou schůzí Klubu fotografů přírody při ČMMJ.
 • Na ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka Klubu. Předseda a místopředseda jsou statutárními zástupci Klubu. Jeden ze statutárních zástupců se účastní jednání Sboru zástupců ČMMJ. Výjimečně a se souhlasem Členské schůze se může jednání Sboru zástupců ČMMJ zúčastnit ja zástupce Klubu i jiný řádný člen Klubu.
 • Zanikne-li osobě členství v Radě KFP a neklesne-li počet členů v Radě KFP pod polovinu, může Rada KFP zvolit (kooptovat) nového člena do nejbližšího jednání členské schůze.
 • Rada KFP zasedá zpravidla jedenkrát za čtvrt roku, nejméně dvakrát za příslušný kalendářní rok. Jednání Rady KFP je možno vést prostřednictvím videokonference, Skypu, elektronické komunikace či s využitím jiných komunikačních sítí.Z každého zasedání vyhotovuje zápis.
 • Jednání Rady KFP svolává předseda, je-li dán naléhavý zájem Klubu a je-li pro to spravedlivý důvod, může jednání svolat místopředseda, popř. jiný člen Rady KFP. Jednání se svolá vždy na žádost 1/3 členů Rady KFP.
 • Jednání se svolává nejméně 10 dní před jeho konáním, neodůvodňují-li okolnosti nebo zvyklosti jiný termín. Čas a místo nesmí nepřiměřeně omezovat právo účastnit se jednání. Jednání lze svolat písemně ( vč. elektronické pošty ) nebo telefonicky. Kdo jednání svolal, může jednání odvolat nebo odložit stejným způsobem.
 • Předseda Klubu zodpovídá za řádné vedení písemnosti klubu.
 • Místopředseda Klubu zastupuje předsedu při jeho nepřítomnosti.
 • Pokladník Klubu je pověřen vedením ekonomické agendy Klubu a členskou evidencí.
 • Rada KFP je schopna usnášet se za účasti většiny jeho členů (není-li dále stanoveno jinak).
 • Není-li v Organizačním řádu stanoveno jinak, rozhoduje Rada KFP hlasováním prostou většinou hlasů všech přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Rada KFP může hlasovat o důležitých či zásadních aktuálních otázkách také elektronicky. Vyhodnoceni hlasovaní probíhá stejné, jako při elektronickém hlasovaní řádných členů (viz. článek IX, bod 7).
 • Do působnosti Rady KFP patří zejména:
  • realizace poslání Klubu,
  • příprava strategie rozvoje Klubu a konkrétních ročních plánů činnosti,
  • řízení a organizace výstav a soutěží, výběr pořadatelů a poroty národní, případně mezinárodní úrovně,
  • pořádání vzdělávacích akcí a seminářů,
  • příprava rozpočtu a dohled nad jeho plněním,
  • plnění usnesení Členské schůze Klubu a usnesení Sboru zástupců ČMMJ,
  • pověřování členů Klubu přípravou výstav, fotografických soutěží případně dalších akcí klubu,
  • podávání návrhů na uložení opatření (vyloučení člena Klubu) kontrolnímu orgánu hlavního spolku, tj. Dozorčí radě,
  • vedení evidence členů Klubu prostřednictvím pokladníka Klubu, příp. jiné osoby pověřené zasíláním údajů do centrální evidence členů ČMMJ,
  • zajišťování mezinárodní spolupráce,
  • poskytování informačního a dalšího servisu členům Klubu,
  • podávání informací o činnosti Klubu Myslivecké radě ČMMJ,
  • zřizování odborných komisí jako poradních orgánů Rady KFP bez hlasovacího práva,
  • navrhování interních předpisů Klubu (směrnic).

XI. Publikační rada

 • Publikační rada je tříčlenná (předseda publikační rady a dva členové). Její funkční období je 3 roky.
 • Zodpovídá za kvalitní a nestranné hodnocení, výběr fotografií a následné činnosti:
  • rozhoduje o výběru fotografií do soutěží,
  • rozhoduje o výběru fotografií do kalendářů, knížek, publikací apod.,
  • zabezpečuje výstavní kolekce fotografií KFP- rozhoduje o výběru fotografií a konečné adjustace,přílohy, tj. dokumenty, jejichž obsah bude na členské schůzi projednáván a schvalován (zpráva o činnosti, změny Organizačního řádu, atd.).
  • připravuje reprezentativní fotografické publikace KFP - výběr fotografie, text, grafická úprava, výběr tiskárny, apod..
 • K nestrannosti a zvážnění své činnosti je oprávněna si přizvat odborníky v daném oboru.

XII. Zánik klubu

 • O návrhu na zrušení Klubu rozhoduje členská schůze prostou většinou všech členů Klubu.
 • Členská schůze zvolí člena, který provede administrativní úkony směřující k výmazu Klubu z evidence sekretariátu ČMMJ.
 • Klub zaniká (§ 104 Stanov):
  • rozhodnutím Sboru zástupců,
  • klesne-li počet jeho členů pod 3.

XIII. Ostatní

 • Klub může vytvářet vnitroklubové směrnice, které upravují jednotlivé články Organizačního řádu.
 • Vnitroklubové směrnice nesmí být v rozporu s Organizačním řádem a Stanovami ČMMJ.
 • Vnitroklubové směrnice navrhuje Rada KFP, schvaluje je nadpoloviční většinou přítomných hlasů Členská schůze.

XIV. Závěrečná ustanovení

 • Tento Organizační řád byl projednán a schválen členskou schůzí Klubu fotografů přírody při ČMMJ dne 8. ledna 2016 a tímto dnem nabyl účinnosti. Zrušuje se dříve vydaný organizační řád KFP.
 • Uvedení do souladu se Stanovami Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. bylo provedeno dne 13.6.2016 Radou KFP.

  Změna Organizačního řádu Klubu fotografů přírody při ČMMJ byla schválena Mysliveckou radou ČMMJ dne………………………….


  Podmínky přijetí nového člena do Klubu

  Podle Organizačního řádu, Článek IV. Členství v klubu, odstavec 3.1. Nový člen (čekatel).

  O přijetí nového člena (čekatele) rozhoduje Rada KFP na základě:

  • přihlášky (krátký životopis, používané fotografické vybavení, fotografické zaměření, publikační činnost), zaslanou ve formě (prihlaska_jmeno_prijmeni.doc), s přílohou - podobenka (velikost 240 x 240 pixelů, jedna strana může být i menší) na email výše uvedený.

  • Na nejbližší členské schůzi se osobně představí svým portfoliem: Minimálně 10 ks fotografií rozměru 30x45 (40) cm. Portfolio by mělo obsahovat ucelenou kolekci snímků, ze které bude zřejmé fotografické zaměření autora. Snímky musí být pořízené ve volné přírodě bez zřejmé manipulace s obrazem, při dodržení etiky "fotolovu"

  • Zaplacením členského příspěvku Klubu.

  Na členské schůzi v dalším roce o jeho přijetí za řádného člena rozhodne členská schůze.

  Stáhnout:

  Přihláška v doc

  Podmínky přijetí v doc


  Etický kodex KFP

  Přítomnost a chování každého z nás v přírodě či na konkrétní lokalitě má zásadní vliv na zvířata a rostliny, které se tu vyskytují a naším prvořadým zájmem musí být co nejvíce omezit veškeré aktivity, které by na ně měly ve svém důsledku negativní vliv.

  1. Vyhněte se chování, které by ve svém důsledku vedlo ke stresování zvířat a vystavilo je ohrožení;
      učte se zdrženlivosti a opatrnosti během fotografování, filmování nebo pozorování.

  2. Neprovádějte jakékoliv úpravy v okolí hnízd (stříhání větviček, vysekávání rákosí pro lepší viditelnost hnízda apod.)

  3. Nepřibližujte se zbytečně do blízkosti hnízd, tokanišť. Jestliže je nutné delší fotografování, filmování
      nebo pozorování, pak použijte kryt maskovaný větvemi, listím, trávou nebo přenosný kryt.

  4. Při použití umělého osvětlení (blesk) pro fotografování či filmování užijte těch nejšetrnějších metod,
      zvláště při detailních záběrech.

  5. Před zveřejněním přítomnosti vzácného druhu pečlivě zvažte nebezpečí jeho následného vyrušování a narušení
      v jeho prostředí přítomností dalších lidí na lokalitě. Hnízdiště vzácných druhů ptáků by mělo být prozrazeno jen
      příslušných úřadům (ochrany přírody).

  6. Dodržujte pravidla slušného jednání při kontaktu s jinými lidmi. Vaše příkladné jednání přispěje k dobrým vztahům
      nejen mezi fotografy.

  7. Dodržujte platné zákony na ochranu přírody v zemi , kde fotografujete.

  8. Fotografování divoké zvěře nesmí přerůst v nesmyslnou touhu po snímku za každou cenu.
      Sebedokonalejší záběr z přírody nestojí za zmařený život zvířete

  9. Než s někým vyrazíte na společnou fotografickou cestu, ujistěte se předem, zda i on zná pravidla chování v přírodě,
      aby vás poté jeho bezohledný přístup a touha po snímku nepřivedla do zbytečných problémů.

  10. Fotografování přírody je činnost, která vyžaduje odborné znalosti vysokého stupně a na kterou je nezbytné se
        předem připravit.

  Povinnosti vedoucího skupiny (vedoucího výletu či zájezdu)

  11. Vaše role ve skupině musí být pro ostatní příkladem etického jednání. Učte ostatní slovem i příkladem.

  12. Zvolte si takový počet účastníků skupiny, který má minimální vliv na okolní prostředí a nepřekáží ostatním,
        kteří se nacházejí na stejné lokalitě.

  13. Ujistěte se, že každý ve vaši skupině zná všechna zmíněná pravidla tohoto kodexu.

  14. Poučte členy skupiny o všech pravidlech, která je nutno při návštěvě dané lokality dodržovat
        (např. zákaz fotografování u ptačích hnízd, apod.).

  15. Pokud plánujete fotografickou cestu do zahraničí, zajistěte si potřebné informace o platných zákonech,
        omezeních a povinnostech.

  Všem fotografům respektujících Etický kodex KFP přejeme dobré světlo a množství krásných úlovků.


  Platné zákony v ČR:

  Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  Vyhláška č. 395/1992Sb. kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  Směrnice Rady 79-409-EHS ptačí oblasti
  Směrnice Rady 92-43-EHS o ochraně přírodních stanovišť


  Zpět